Atiki Ally Atiki
  • Feb 22, 2022 7:00 am
  • 6:47 mins

An adopted family helps Atiki on his journey from Tanzania