Atiki Ally Atiki
  • 6:06 mins

An adopted family helps Atiki on his journey from Tanzania